خودشناسی حرفه‌ای

اِنیاگرام و استعدادشناسی و پیشرفت در کسب‌وکار

هر کسب‌وکاری برای توسعه و بقای خود نیاز به افرادی متناسب با همان حوزه دارد.افرادی که با کمک استعدادها و انرژی‌های نهفته ذهنی-روانی خود که منجر به رفتارها و تصمیمات خاصی می‌شود بتوانند ضمن منفعت روحی و مالی شخصی به دیگران نیز سود رسانده و باعث خلق یا ارتقای کسب‌وکارها شوند.

ادامه مطلب