عزت نفس از دست رفته

اِنیاگرام و افزایش اعتمادبه‌نفس

ریشه تمام مشکلات روحی، شغلی، جسمی و ارتباطی افراد مربوط به عزت نفس و سپس اعتمادبه‌نفس آنها می‌شود. مهمترین سرمایه‌گذاری، در این زمینه است. جالب این‌جاست که ما تعداد بی‌شمار تکنیک‌های سنگین و گیج کننده برای افزایش عزت نفس افراد ارائه نمی‌دهیم، بلکه بطور غالب برای هر شخصی مسیر مشخص عزت نفس، اعتماد‌بنفس، رشد و…

ادامه مطلب