دوستان اِنیاگرامی درباره تغییرات خود چه می‌گویند؟

بانو صدیقه مقصودلوی عزیز

خانه دار

تیپ نه انیاگرام

بانو محیا تازیکی عزیز

فروشنده

تیپ هفت اِنیاگرام

بانو عاطفه موسوی عزیز

کارشناس حقوقی

تیپ چهار اِنیاگرام

بانو رقیه نادعلی عزیز

مشاور پوست و مو

تیپ دو اِنیاگرام

بانو عاطفه رحمتی عزیز

کارشناس علوم اجتماعی

تیپ شش اِنیاگرام

بانو عادله صادقی عزیز

مدرس ریاضی

تیپ هشت اِنیاگرام

بانو فرحناز تراب‌زاده عزیز

خانه‌دار

تیپ چهار اِنیاگرام

بانو سمیه دهقان عزیز

کارشناس ارشد امور مالیاتی

تیپ یک اِنیاگرام

امید عزیز از استرالیا

مهندس برق

تیپ پنج اِنیاگرام